Celkové shrnutí a aktuální stav kauzy Kordysovi

Karolina a Jarek

Mnoho let vězení za šíření dobra, lásky a pomoci druhým?

I. Výjimeční lidé, kteří si okamžitě získávali srdce těch, kdo je poznali. Manželé Karolina a Jarek Kordysovi. Spíše než luxus a bohatství milují zdravý životní styl, přírodu, život v klidu a míru. Nezištně pomáhali nemocným dětem, dospělým, ale i opuštěným zvířatům. Když Kordysovi organizovali ceremonie s Ayahuascou, mnoha lidem pomohli zbavit se jejich závislostí na alkoholu nebo drogách či závažných psychických i jiných zdravotních potíží. Některým lidem dokonce doslova zachránili životy.

Jejich svět se však během okamžiku zhroutil. Přestože bojovali proti drogám, dověděli se, že jsou mezinárodním zločineckým gangem obchodníků s drogami. Přestože žili skromně, nepohrdli darem starého nábytku od sousedů a doma měli jen provizorní kuchyňskou linku, nestačili se divit, když si o sobě přečetli, že údajně vydělávali obrovské milióny. Přestože tito mírumilovní lidé nikomu nikdy neublížili, nezpůsobili sebemenší újmu, byli státním zástupcem prezentováni jako nejhorší světoví zločinci všech dob, dočkali se příměru s Cosa Nostrou či dokonce s Hitlerem a jejich trestní proces s procesem Norimberským….

A na začátku roku 2022 přišla pro ně nejtěžší rána. Rozsudkem Krajského soud v Ostravě byli jako údajní zvlášť závažní zločinci odsouzení k drakonickým trestům odnětí svobody v trvání 8,5 roku (Jarek), 5,5 roku (Karolina). Jejich kolegovi byl uložen trest podmíněný. Zároveň jim propadnul jejich dům. A navíc se státní zástupce nyní v rámci svého odvolání domáhá, aby odvolací soud uložil Karolině mnohem přísnější trest – 8 let a 2 měsíce. Odvolání podali rovněž všichni obžalovaní. V nejbližších týdnech se definitivně dozvědí, jak rozhodne odvolací soud. na rozhodnutí odvolacího soudu. Ten však již dříve, v rámci rozhodování o dalším trvání vazby Jarka, dal najevo, že odsouzení je vysoce pravděpodobné. Jarek se už více, než 21 měsíců nachází ve vazební věznici a vazbu vykonává spolu s vrahy a jinými nejtěžšími zločinci.

Cílem rozhodně není zabývat se tím, zda Jarek a Karolina zakázanou látku třetím osobám podávali či nikoliv. Cílem je vyvolat širokou diskuzi o oprávněnosti či zastaralosti stávající právní úpravy, o tom, zda je Ayahuasca s obsahem zakázané látky doopravdy nebezpečná, způsobuje závislosti či jiné škodlivé následky nebo naopak závislosti léčí a má další léčebný potenciál. Cílem je konečně zamyslet se nad tím, zda si Jarek a Karolina, pokud Ayahuascu s DMT v rámci ceremonií doopravdy podávali jiným, „zaslouží“ za svou pomoc jiným tak kruté tresty. Podotýkáme přitom, že činnost Jarka a Karoliny nikdy neměla žádnou oběť, žádného poškozeného, nikomu neublížili, nikomu nevznikla žádná škoda.

II. Jarek i Karolina nacházejí zastání u řady vědeckých pracovníků, vysokoškolských učitelů, psychiatrů, adiktologů a ostatních lékařů, psychologů, terapeutů, farmakologů, lektorů českých i zahraničních univerzit či právníků, zabývajících se problematikou Ayahuascy, ale také odborných pracovišť, institucí a sdružení. Všichni tito odborníci se shodují ve výše uvedeném i v tom, že neakceptovatelné posuzování údajné činnosti obžalovaného je důsledkem zastaralé legislativy, nesprávného nastavení zákonné trestní regulace. Faktická nebezpečnost této látky je fakticky mizivá až nulová.

Látka dimethyltryptamin (DMT) se nachází v české republice na vládním seznamu návykových látek., i když ve skutečnosti návykovou látkou na rozdíl od alkoholu, opiátů či třeba tabáku není a závislosti nezpůsobuje. V odborné literatuře nejsou zdokumentovány žádné déletrvající nežádoucí účinky užití Ayahuascy (s DMT) na lidský organismus nebo psychiku, snad kromě přechodného zvracení nebo průjmu během intoxikace. Řada vědeckých výzkumů potvrzuje, že Ayahuasca má obrovský léčebný potenciál a je stále více využívána při léčbě závislostí, úzkostných a depresivních, psychosomatických a sexuálních poruch, psychotických onemocnění či poruch osobnosti. Je považována za účinný nástroj, který umožňuje náhled a změnu problémových vzorců chování, přístup k nevědomému materiálu či pozitivní změnu osobnosti a hodnotového systému. Ayahuasca rozvíjí prosociální chování, empatii, kognitivní flexibilitu, kreativitu, osobnostní faktory jako otevřenost, hodnotovou orientaci, vztah k přírodě apod. Dosavadní vědecké výzkumy prokazují, že léčba pomocí této látky má proti jiným způsobům odvykání neuvěřitelně vysokou úspěšnost. Poznatky současné vědy potvrzují, že psychedelika nejsou drogou dealerů a gangů, nejsou spojena s kriminogenními riziky nebo riziky závislosti jako alkohol nebo heroin. Zařazení DMT mezi „zvláště nebezpečné drogy bez léčebného využití“ je dle předních vědců, zabývajících se psychedeliky absurdní a z medicínského hlediska neudržitelné. Samotné pojmenování „droga“ je dle nich přímo zcestné a zavádějící.

Dle nejpovolanějších odborníků z oblasti drogových závislostí v daném případě při rozhodování policejních orgánů, státního zástupce a bohužel i soudů absentuje pochopení problematiky Ayahuascy, jejích účinků na lidskou psychiku, jakož i jejích rizikovosti a škodlivosti, z níž pak vychází absence diferencovaného přístupu k OPL se zohledněním jejich specifik, jakož i hodnocení společenské škodlivostí tohoto údajného jednání obžalovaného.

Problematickou je v tomto ohledu zcela formální postup soudu, státního zastupitelství i policie, které vychází z toho, že látka DMT je uvedena na seznamu zakázaných návykových látek. Tyto orgány nejsou schopny ani ochotny přijmout a pochopit komplexnost celé situace. Vůbec neberou v potaz mizivou či nulovou škodlivost jednání obžalovaných, i kdyby k ní skutečně došlo. Už proto nelze rozhodnutí soudu podle těchto odborníků považovat za spravedlivé.

III. Proto my všichni, kterým nejsou lhostejné osudy Karoliny a Jarka, naléhavě prosíme o pomoc oběma jmenovaným, prosíme Vás všechny v České republice, v Polsku i kdekoliv jinde ve světě, kdo si myslíte, že jste schopni po odborné stránce jakkoliv podpořit české vědce, lékaře a další odborníky, ale také politiky, umělce i další osobnosti.

Každého, kdo je zorientován v problematice Ayahuasky či psychedelických látek, každého, komu není lhostejné, že Karolina a Jarek mají za svou projevenou lásku k lidem, dobro, nezištnou pomoc jiným vykonávat mnohaleté tresty mezi nejhoršími zločinci, ty všechny prosíme o vyjádření svých názorů na věc. Názorů, které by mohly přesvědčit soud, jak hluboce se mýlí ti, kdo tvrdí, jak je Ayahuasca nebezpečná, jak nebezpečnými zločinci jsou Jarek s Karolinou a jak krutý trest si oba zaslouží.

Své názory, posouzení, analýzy či podněty posílejte prosím na mailovou adresu info@kauza-ayahuasca.cz. Rádi je zveřejníme na stránkách www.kauza-ayahuasca.cz

Průběh trestního stíhání

 1. V roce 2019 a 2020 zadrženy v Německu a v USA tamními celními úřady 3 balíky, adresované Jaroslavu Kordysowi a obsahující Ayahuascu s obsahem 16,4 g DMT.
 1. Od ledna 2020 do října 2020 probíhalo sledování Jarka a Karoliny a jejich obydlí a to rovněž v době, kdy probíhaly několikadenní ceremonie s Ayahuascou. K zásahu a odebrání požívaného nápoje nedošlo. Sledováním nebyly zjištěny žádné skutečnosti a důkazy o vině, nebylo zasaženo v době konání ceremonií. Od února 2020 byly také realizovány odposlechy telefonních hovorů. Z žádného hovoru nevyplývá podávání Ayahuascy s DMT třetím osobám.
 1. Od čtvrtka 15.10.2020 odpoledne do neděle 18.10. se měla konat ceremonie v bydlišti Kordysových v Heřmanicích u Oder. Téhož dne ráno před ceremonií zásahová jednotka zatýká obžalované, probíhá domovní prohlídka. Je zadrženo přes 100 předmětů, z toho nalezeno 368 g nápoje ayahuasca, obsahující 0,718 g DMT.
 1. Jarek a Karolina byli dne 16.10.20 vzati Okresním soudem v Novém Jičíně do vazby. Bylo proti nim zahájeno trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy dle ust. § 283 odst. 1, 3, písm. c), odst. 4, písm. c) tr. zákoníku . Policejní orgán a později v obžalobě státní zástupce kladli jmenovaným za vinu, že dovezli a podávali jiným osobám ayahuascu s DMT, jejichž množství a obsah DMT byly průběžně měněny, stejně jako byla měněna výše údajného zisku z pořádání ceremonií i způsob jeho výpočtu. Jmenovaní byli ohroženi trestem 10 – 18 let odnětí svobody.
 1. Česká psychedelická společnost vydává v návaznosti na způsob informování o zatčení Jarka a Karoliny otevřený dopis, vyjadřující znepokojení nad zavádějícími informacemi, jež byly publikovány v souvislosti s tímto případem.
 1. Od října 2020 do června 2021 probíhalo přípravné policejní řízení. V jeho průběhu Jarek i Karolina trestnou činnost popírají s tím, že ceremonie pořádali, ale hostům nikdy nepodávali Ayahuascu s DMT. Takový nápoj pil jen Jarek jako šaman. Nebyla vyslechnuta jediná osoba, která by potvrdila, že Jarek či Karolina podávali třetím osobám DMT. Policie vyslechla pouze 1 účastníka ceremonie, a to nevědomky, protože tohoto svědka chtěla vyslechnout jako účetní obou obviněných. Odmítla vyslechnout jakéhokoliv svědka obhajoby a všechny návrhy obhajoby zamítla.
 1. V průběhu řízení docházelo k průběžnému prodlužování trvání vazby obou jmenovaných. V únoru 2021 byla Karolina propuštěna z vazby na svobodu. Přes obavy státního zástupce, že by uprchla či pokračovala v trestné činnosti tato stále bydlí v Heřmanicích u Oder, řádně pracuje a studuje dálkově vysokou školu. Jarek je už 21 měsíců ve vazbě, na oddělení mezi nejnebezpečnějšími zločinci.
 1. Dozorující státní zástupce postupně u soudu i ve svých písemnostech zveřejňoval ostré výpady proti Jarkovi a Karolině. Srovnával charitativní činnost obviněných s činností mafie Cosa Nostra, s Hitlerem i skupinou zločinců, kteří přepadávali bezbranné lidi, zaživa jim vyřezávali orgány z těla a tyto pak rozdávali v rámci charity. Proces Jarka a Karoliny srovnával s procesem Norimberským…. Námitky obviněných o porušování zásady nestrannosti ze strany státního zástupce, byly tímto státním zástupcem i nadřízeným SZ odmítnuty. Karolina má od té doby psychické problémy, se kterými se léčí.
 1. Dne 11.6.2021 podává státní zástupce obžalobu. Množství Ayahuascy, DMT i zisku se oproti dřívějšku mění, ale i nadále vychází ze vzorce, dle kterého množství údajně distribuované Ayahuascy s DMT = množství a váha balíků, doručených od r. 2015 obžalovaným z Peru. Obžalovaní byli i nadále ohrožení trestem odnětí svobody v sazbě 10 – 18 let.
 1. V průběhu přípravného řízení bylo množství údajně podávané Ayahuascy a obsah DMT postupně měněno – 132 kg, 146 kg a dokonce 202 kg . Při svých tvrzeních policie i státní zástupce vycházeli ze zjištění, kolik balíků z Peru Jarkovi a Karolině od roku 2015 bylo doručeno a jaká byla jejich celková váha. A byť jejich skutečný obsah nikdo nikdy nezjistil, přesto, přes absenci jakýchkoliv důkazů, vycházeli z toho, že všechny balíky, které přišly obžalovaným od roku 2015 z Peru, musely obsahovat výlučně Ayahsuascu a ta musela obsahovala vždy DMT. Přitom nikdo nebral na zřetel, že obsah balíků nikomu krom obžalovaných, příp. svědků jejich rozbalování, nebyl znám, že tyto balíky nikdo nikdy nekontroloval a že Jarek, Karolina a řada svědků potvrdili, že si Jarek a Karolina objednávali z Peru pro sebe i pro své klienty legální potraviny, byliny, oblečení, upomínkové předměty apod.

Radikálně byly také měněny částky údajného čistého zisku – od 8.764.080 Kč, přes 11.105.192 Kč a 6.000.000 až po soudem v rozsudku určených 5.678.000 Kč.

Soud přitom naprosto odlišně určoval výpočet množství údajně podávané ayahuascy i výši zisku, než dříve policie a státní zástupce. Vycházel přitom z počtu zajištěných prohlášení účastníků ceremonií.

Jaroslaw Kordys přitom předložil soudu podrobné výpočty příjmů i nákladů ceremonií. Celkové příjmy od roku 2015 do zadržení činily 6.615.000 Kč a výdaje 5.693.880 Kč. Zisk manželů Kordysových za 6 let činnosti tedy dle jeho názoru činil 921.120 Kč, čili cca 12.800 Kč měsíčně.

 1. Dne 7. prosince 2021 Krajský soud ukončil dokazování, po závěrečných řečech obžaloby i obhajoby vydal soud rozhodnutí o propuštění Jarka z vazby. Zároveň odročil hlavní líčení za účelem vyhlášení rozsudku.
 1. Ke stížnosti státního zástupce Vrchní soud v Olomouci změnil rozhodnutí krajského soudu a žádost Jarka o propuštění z vazby zamítl. Zároveň zásadně zkritizoval rozhodnutí krajského soudu.
 1. Dne 28.1.2022 krajský soud v Ostravě vydal rozsudek, kterým manželé Jarosław a Karolina Kordysovi, byli uznáni vinnými spácháním zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy dle ust. § 283 odst. 1, 3, písm. b), c) tr. zákoníku, kterého se měli dopustit podáváním nápoje Ayahuasca obsahujícího DMT většímu množství účastníků ceremonií. Za toto jednání jim byly uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody v trvání 8,5, resp. 5,5 roku. Jarosław Kordys byl navíc zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Piotrowi Kanawkovi byl uložen za pomoc k přečinu Dále jim byly uloženy tresty propadnutí domu a pozemků, propadnutí věcí movitých, zabrání věcí a vyhoštění.
 1. Proti výše uvedenému rozsudku podali všichni obžalovaní odvolání. Odvolání podal rovněž státní zástupce, který požaduje zvýšení trestu pro Karolinu na 8 let a 2 měsíce se zařazením do věznice pro nejhorší zločince. Nyní se čeká na termín jednání u odvolacího Vrchního soudu v Olomouci.

Životopis

Jarosław Kordys, nar. 1981, od 15.10.2020 Vazební věznice Ostrava

Jarosław byl fascinován hudbou už od dětství. Postupně jej začala zajímat především terapeutická hudba. Po ukončení univerzitních studií absolvoval cyklus hudebnicích kurzů v oblasti rehabilitační práce se zvukem. Vedl relaxačně-meditační kroužky ve studiích jógy v Polsku, vzdělával se v oblasti rozvoje zdravého způsobu života, zlepšování duševního i fyzického zdraví člověka. V letech 2014 – 2015 studoval meditační techniky a práci s vědomím mezi nepálskými mnichy, kdy řadu měsíců bydlel v budhistickém klášteře Benchen Monastery v Káthmándú. V roce 2012 se setkal s rostlinou ayahuasca a kvůli touze po jejím pochopení a hlubším poznání několikrát absolvoval pobyty v Peru. Stal se učněm šamanů tradice Kechua a indiánských kmenů Shipibo Conibo, Inkan Kena a Kero. Učil se práce s ayahuascou, rostlinnými dietami „maestras plantas“ (např. Noya, Rao, Tantirao, Ajo Sacha, Chuchuhuasi, Bobinsana). Absolvoval šamanské diety u věhlasných mistrů, např. Don Enrique Lopez, Herbert Quinteros, Don Jose Camposa, Diego Palma, Tito La Rosa a od maestry Rosalie Pinedo Vasquez obdržel jméno Metsa Yoi. Studoval hudbu místních kmenů, ale také například práci s šamanskými flétnami Hemisphere.

Vydal několik hudebních alb s mantrou a s šamanskou hudbou Cura Sana. Tyto skladby lze nalézt rovněž na několika internetových stránkách.

Jarosław Kordys se spolu s manželkou Karolinou intenzivně věnoval rovněž charitativní činnosti. Spolupracovali s řadou dobročinných organizací, veškeré příjmy ze svých vystoupení na hudebních festivalech věnovali na dobročinné účely, zejména ve prospěch nemocných dětí. Organizovali také řadu finančních sbírek pro zvířecí útulky a opuštěná zvířata. Jako šéfredaktor internetové televize „Nadziemna TV“ vedl nespočet seminářů a přednášek, organizoval vzdělávací reportáže. Hlavním tématem jeho práce bylo lidské zdraví, zdravý životní styl, ochrana přírody a boj s drogami.

Spolu s manželkou organizovali řadu workshopů zaměřených na problematiku zdravého životního stylu, např. ceremonie kakao, rapee, indiánské sauny apod. Díky mnoha zkušenostem s prací amazonských šamanů vypracoval vlastní unikátní metodu organizování ceremonií. V průběhu těchto ceremonií využíval své znalosti o zdravotních a relaxačních účincích hudby a šamanských hudebních nástrojů, rapee i mnoha léčivých amazonských bylin, správného způsobu dýchání i působení přírody. Část těchto ceremonií byla spojena také s užíváním bájného nápoje liány Banisteriopsis Caapi – Ayahuascy. Specifikem těchto ceremonií byla schopnost vyvolat u jejich účastníků léčivé účinky bez nutnosti požívání zakázaných látek. Jarek je přesvědčen o tom, že jeho metoda je zcela unikátní a naprosto bezpečná.

Karolina Kordys, nar. 1990

Po maturitě začala pracovat, zároveň vystudovala hudební školu a kurz hudební terapie. Nyní je studentkou vysoké školy v Katovicích, fakulta psychologie. Hraje na harfu a mnoho jiných hudebních nástrojů. Nádherně zpívá. Tvoří rukodělné umělecké předměty z přírodních materiálů. Karolina je jemnou a citlivou, skromnou osobou, nejlépe se cítí v přírodě, má ráda zvířata. Jejím životním krédem je život v souladu s přírodou, zdravý životní styl, pomoc lidem i zvířatům. Po seznámení se s Jarkem tomuto pomáhala  s organizováním ceremonií.

Stav ke dni 27. 7. 2022