Mgr. Jan Blahůšek – Ayahuaska, Jan Hus a svaté přijímání

Kriminalizací ayahuaskových obřadů v České republice se z pohledu historie náboženství navracíme do ostudných dob evropského středověku a novověku, v nichž kvetlo pronásledování jinověrců, heretiků a čarodějnic. Náboženská netolerance, nucené zavádění jediného světonázoru a utlačování lidí s odlišným pohledem na svět, vírou a rituální praxí mají bohužel v evropském kulturním prostoru silné kořeny. Český národ se svou husitskou, rekatolizační a komunistickou minulostí je přitom na potlačování svobody při volbě náboženské identity zvláště citlivý.

Pokračování článku

Prohlášení CZEPS ke kauze ayahuasca

Záměrem našeho prohlášení není napadat rozhodnutí soudu, nýbrž vyzvat odborníky a relevantní osoby zainteresované a kompetentní v tvorbě legislativního systému, aby případ brali na zřetel a okolnosti ovlivňující míru (ne)závažnosti činu adekvátně reflektovali , a to úpravou příslušných právních předpisů souvisejících s hodnocením tohoto typu trestných činů. Současně však apelujeme na orgány činné v trestním řízení, aby skutkový stav této trestní věci zhodnotily s přihlédnutím k doporučením uvedeným v těchto prohlášeních, jakož i prohlášeních dalších odborníků. Jako odborná společnost zabývající se problematikou psychedelik nemůžeme předmětné rozhodnutí soudu označit za spravedlivé a legitimní.

Pokračování článku

doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D. – vedoucí Katedry religionistiky UK

Orgány jsou v pokušení převádět nábožensky motivované skutky na to, co je jim bližší a pochopitel­nější. Tak i v případě Kordysových orgány činné v trestním řízení předpokládaly, že šaman, jeho pomocnice a jejich přítel tvořili organizovanou skupinu, která provozovala nelegální obchod s psychotropní látkou se záměrem „získat co největší majetkový prospěch“. I s minimální znalostí postmoderní náboženské scény je ale tento předpoklad ovšem krajně nepravděpodobný: současní šamané bývají (stejně jako to uvedl o sobě Jarosław) lidé, kteří v důsledku šamanského rituálu prožili zásadní změnu své náboženské a hodnotové orientace a kteří se rozhodli poskytovat stejnou službu i dalším zájemcům.

Pokračování článku

MUDr. Ivana Wurstová

Ayahusca, o které zde je řeč, je připravována podle prastarých receptur přímo místními léčiteli. Podávání této látky pod dohledem lékařů centra je základním kamenem práce s drogově závislými klienty. Není tedy již z principu možné podávat látku, na kterou by vznikala závislost. Naopak, prostřednictvím účinků této látky mají možnost klienti nahlédnout na celý svůj proces, který ke drogové závislosti vedl, pochopit jej, integrovat a ze závislosti se vyvázat.

Pokračování článku

Mgr. Michal Petr – Zákony nejen naší země jsou pozadu

Je třeba otevřeně diskutovat o výhodách a rizicích užívání těchto látek, ať už v rekreačním, léčebném nebo ceremoniálním kontextu. Je třeba se učit dobrém setu a settingu i následné integraci. Je třeba odlišit vysoce návykové a se sociálně patologickými jevy spojené drogy jako alkohol, nikotin, heroin, pervitin od látek s nízkým závislostním potenciálem, jejichž užívání může společnosti nejen neuškodit, ale v posledku i prospět. Ne kriminalizovat a zakazovat.

Pokračování článku

JUDr. Tereza Dleštíková, Ph.D.

I když společenská škodlivost není znakem trestného činu, tato musí být při posuzování trestní odpovědnosti za daný skutek v konkrétní věci brána v potaz. Soud se však mírou společenské škodlivosti nijak nezabýval a vycházel čistě z nelegálního statusu látky, která je mimo jiné nazývána molekulou duše a kterou peruánský stát prohlásil za národní kulturní dědictví.

Pokračování článku

MUDr. Tereza Urzová

„Zločiny“ bez oběti, jakým je tento, nemají ve slušné společnosti vůbec co dělat. Považuji za morální selhání naší legislativy, že zavírá nevinné lidi do vězení. DMT je nenávyková substance s léčebným potenciálem, kterou zkoumají vědci po celém světě. Takto bychom k ní měli přistupovat.

Pokračování článku

Mgr. Zuzana Postránecká

V národní strategii protidrogové politiky 2019-2027 se píše, že „Realistická národní politika a aktivity v ní realizované jsou založeny na analýze současné situace, identifikovaných problémech, potřebách a prioritách, tedy na důkazní bázi, nikoli na předpokladech a domněnkách.“ A přesto jsou vědecké důkazy o léčebném potenciálu DMT v této kauze ignorovány.

Pokračování článku

PhDr. Jan Benda, Ph.D. – Absurdní a nebezpečný precedens

Přestože stále věřím, že soud vyšší instance rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě radikálně změní, vyzývám čtenáře těchto stránek: Apelujte na naše zákonodárce a podpořte tak změnu nesmyslné a nevědecké legislativy! Dva nevinní lidé a jejich děti trpí! Nedovolme podobné monstrprocesy v budoucnu!

Pokračování článku

MUDr. Pavel Bém – Policejní a soudní lynč

Psychiatr, psychoterapeut a rodinný terapeut. Odborník s 35-ti letou zkušeností v oboru adiktologie. Člen Rady vlády ČR pro koordinaci protidrogové politiky. Komisař Global Commission on Drug Policy.

Pokračování článku

Jindřich Vobořil – Prohlášení k rozsudku v „kauze ayahuasca“

Psychedelika nejsou drogou dealerů a gangů, nejsou spojena s kriminogenními riziky nebo riziky závislosti jako alkohol nebo heroin.

Pokračování článku

Jindřich Vobořil – Národní protidrogový koordinátor

Jindřich Vobořil a jeho vyjádření ke kauze Kordysovi v rozhovoru na DVTV.

Pokračování článku

MUDr. Vojtěch Cink – Ayahuasca pohledem vědce

Rešerše vznikla jako reakce na některá tvrzení v rozsudku ve věci odsouzení manželů Kordysových za přípravu a podávání nápoje ayahuascy obsahujícího psychedelické substance. Jedná se pouze o rešerši vědeckých dat, text nemá za cíl polemizovat nad skutkovou podstatou, soudním řízením, trestem ani ničím podobným.

Pokračování článku

MUDr. Vojtěch Cink – Ayahuasca – aneb co my jen víme!?

Ayahuasca bez psychoaktivního efektu se používá k očistě a léčbě fyzického těla a zejména v boji proti parazitům – mnozí vědci se domnívají, že tento fakt stál za „vynálezem“ ayahuascy.

Pokračování článku

MUDr. Vojtěch Cink – Ayahuasca a vědecké dobrodružství jejího objevování

Ayahuasca je předmětem studia chemiků, botaniků, neurovědců a lékařů už sto padesát let. I dnes je třeba cestovat daleko, často se přesouvat náročným terénem a džunglí do míst, kde neplatí zákony člověka ale přírody.

Pokračování článku