Zpráva o obžalovaném – PhDr. Miroslava Czyžová

Zpráva o obžalovaném Jaroslawu Arkadiuszovi KORDYSOVI,
narozeném 14. 6. 1981


Obžalovaný Jaroslaw Arkadiusz Kordys, byl přemístěn k výkonu vazby do Vazební
věznice v Olomouci 30. 6. 2022. Po svém přemístění do Olomouce, pravděpodobně na
základě své zkušenosti z Vazební věznice v Ostravě, požádal o spolupráci psycholožku
olomoucké věznice.
Po celou dobu výkonu vazby v naší věznici dochází na pravidelná setkání, jejichž hlavní
náplní jsou ventilační pohovory, zaměřené na snižování prožívané úzkosti z dlouhodobého
uvěznění, oddělení od blízkých osob a ventilaci emocí, logicky vyplývajících z jeho
dlouhodobého uvěznění v prostředí, které je mu cizí a neznámé. Z průběhu a obsahu
našich setkání mohu konstatovat, že obžalovaný Jaroslaw Arkadiusz Kordys při žádném
setkání nevykazoval žádné symptomy, které by svědčily o závislosti na návykových
látkách. Jedná se dle mého názoru o zralého, orientovaného, sociálně empatického
člověka, jehož intelekt a rozumové schopnosti se pohybují v pásmu vyššího průměru.
Jeho styl uvažování a chování ukazuje na vysokou sociální inteligenci, empatii a potřebu
pomáhat osobám blízkým nebo osobám, které se dle jeho názoru nachází ve stavu nouze.
To se projevilo i v jeho chování a přístupu k jeho spolubydlícím, se kterými po dobu
výkonu vazby sdílel společnou celu. Je nekonfliktní, podporující, pomáhající. Ke svému
okolí, ať už se jedná o zaměstnance či vězněné osoby, se vždy chová vstřícně, slušně, dle
běžných společenských zásad. Na svém fyzickém i duševním zdraví mu záleží, on sám se
i zde, v rámci daných možností, na něm snaží aktivně pracovat.
Z informací, které jsem získala o obžalovaném v průběhu našich setkání, se domnívám,
že mohu konstatovat, že se jedná o člověka, jehož životní filozofie je postavena na
potřebě pomoci potřebným lidem, nikoliv na vlastním prospěchu, zájmech, potřebě
obohacovat se nebo poškozovat jiné osoby. Uvěznění je pro něj silně zátěžovou situací,
a to zejména proto, že si uvědomuje a trápí ho dopad jeho uvěznění a celé kauzy na jeho
osoby blízké, zejména manželku a dále i proto, že pro své přesvědčení a osobnostní
nastavení není schopen akceptovat obvinění z trestné činnosti tak, jak je mu dáváno za
vinu.
Na závěr nutno dodat, že mé názory a závěry vyplývají pouze z poznání osobnosti
obžalovaného při našich společných setkání, rozhovorech, sdílení pocitů a společně
stráveného času. Při své práci vězeňského psychologa, jsem neměla k dispozici žádné
zprávy či znalecké posudky a s obsahem spisu nejsem seznámena.


Zpracoval:
PhDr. Miroslava Czyžová
psycholog oddělení VVaT
Vazební věznice Olomouc


Vrchní komisař
mjr. Bc. Jiří Vyroubal
vedoucí oddělení VVaT
schváleno elektronicky