Mgr. Michal Petr – Zákony nejen naší země jsou pozadu

Mnoho let se ve své terapeutické praxi věnuju integraci psychedelické zkušenosti. To, že jsou psychedelické látky měnící vědomí v současné době nelegální, přispívá k nevhodnému settingu (nastavení prostředí), která může potenciálně léčivou a ke kvalitě života směřující zkušenost negativně ovlivnit. 

Zákony nejen naší země jsou pozadu za výzkumy, které zcela v duchu evidence-based medicíny (na důkazech založené) poukazují na vysoce léčivý potenciál těchto látek, ať už jde např. o léčbu posttraumatické stresové poruchy a závislosti na alhoholu (MDMA) nebo snižování existenciálního distresu v paliativní péči terminálně nemocných (psilocybin).

Trestat někoho za to, že rozšíří své vědomí za pomoci látek, z nichž některé jsou na naší planetě užívány déle než existuje mnoho států, vnímám jako vysoce neetické. 

Stejně jako trestat ty, kteří se rozhodnou druhé lidi v jejich zkušenosti neběžných stavů vědomí doprovázet. 

Je třeba otevřeně diskutovat o výhodách a rizicích užívání těchto látek, ať už v rekreačním, léčebném nebo ceremoniálním kontextu. Je třeba se učit dobrém setu a settingu i následné integraci. Je třeba odlišit vysoce návykové a se sociálně patologickými jevy spojené drogy jako alkohol, nikotin, heroin, pervitin od látek s nízkým závislostním potenciálem, jejichž užívání může společnosti nejen neuškodit, ale v posledku i prospět. Ne kriminalizovat a zakazovat.

Mgr. Michal Petr, psycholog, terapeut, lektor a facilitátor Maitri dýchání